AVÍS LEGAL

VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE), responsable del lloc web www.vaecat.org, d’ara endavant el TITULAR, posa a disposició dels USUARIS el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades dins la “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información” (LSSICE) establerta pel Reial Decret 13/2012, i dins de la nova reglamentació RGPD (UE) 2016/679. Aquesta pàgina web informa als USUARIS del lloc web en aquesta secció, de quines son les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’USUARI, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable. Si vostè no està d’acord, no ha d’utilitzar aquest lloc.

VOLUNTARIS ES ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE) es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels USUARIS aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE)

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant la pàgina web de,

Nom del domini: www.vaecat.org

Denominació social: VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL

Denominació reduïda: VAE

CIF: G-63868186

Domicili social: Carrer Marie Curie 8-14, Parc Tecnològic BCN Nord, (08042) Barcelona

Telèfon: 933 548 643

e-mail: administracio@vaecat.org

Registre: inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 30510 de la Secció 1a del Registre de la Demarcació de Barcelona.

 

2. USUARIS

Aquestes condicions ( d’ara en endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que la posa a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web del TITULAR atribueix la condició d’USUARI, qui accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions reflectides en aquest Avís Legal. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DE LA WEB

VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE) proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara em endavant els continguts) en Internet, pertanyent al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xats, fòrums de discussió o grups de notícies) que el TITULAR ofereix a través del seu portal (en caràcter enunciatiu però no limitatiu), i a no usar-los per:

  • Realitzar activitats il·lícites. il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus no sol·licitats.

El TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o infància, l’ordre o la seguretat pública, o que no siguin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, el TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE) respecta la privadesa de cada persona que visita el nostre lloc web, estant regida per l’aplicació del Reglament RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

5. CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El TITULAR es propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i dissenys, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per el seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. D’acord amb l’establert en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials o qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal fins i tot imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de Seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per la qual la pàgina web serveix als objectius de l’USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. És responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o si escau, la captura, eliminació, modificació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que els dits tercers poguessin realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts, i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. El TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

h) els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major.

En cas que existeixin fòrums, en l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’USUARI que els remeten, que és l’únic responsable. El TITULAR no es fa responsable dels continguts dels missatges enviats per l’USUARI.

 

7. MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

El TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal .

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

8. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En el cas que en la web de VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE) s’incloguessin enllaços o hipervincles (links) a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, el TITULAR no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, no garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguts en cap d’aquest o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRETS D’EXCLUSIÓ

El TITULAR es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest Avís Legal.

 

10. GENERALITATS

El TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li poguessin correspondre en dret.

 

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies, reclamacions o altres qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.